Persondatapolitik

Fra d. 25. maj 2018 træder der nye regler i kraft om persondataforordningen som betyder, at der stilles nye krav til foreningernes behandling og opbevaring af persondata. Version: 1.0 - d. 25/5-2018.

INDHOLD

 1. Persondatapolitik for SlagelseGF.dk
 2. Slagelse GFs dataansvar
 3. Kontaktoplysninger på dataansvarlig
 4. Behandling af personoplysninger
 5. Indsamling af oplysninger
 6. Formål med behandlinger af oplysninger
 7. Behandling af oplysninger
 8. Samtykke
 9. Videregivelse af persondata til andre
 10. Opbevaring og sletning af data
 11. Dine rettigheder
 12. Revidering af persondatapolitik

 

1. Persondatapolitik for SlagelseGF.dk

Ved benyttelse af www.slagelsegf.dk, accepterer du, at Slagelse GF behandler dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og denne Persondatapolitik. Slagelse GFs ansatte har adgang til de oplysninger der registreres om dig. 

Du kan i dette dokument læse Slagelse GFs Persondatapolitik, hvis ikke du kan acceptere denne, bedes du undlade at benytte den ovenfor nævnte hjemmeside.

2. Slagelse GFs dataansvar

Slagelse GF behandler personoplysninger i forbindelse med vores virke som idrætsforening. Vi har vedtaget denne persondatapolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en lovmæssig, fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

3. Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Slagelse GF er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:

 •       Ansvarlig: Lars Rasmussen
 •       Adresse: Ribisvej 2, 4200 Slagelse
 •       CVR: 11449816
 •       Telefonnr.: 58 52 01 92
 •       Mail: lars@slagelsegf.dk
 •       Websites: www.slagelsegf.dk

 

4. Behandling af personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser. I det omfang vi behandler medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Personoplysninger i forbindelse med administration af gymnastikhold og lign.
 • Personoplysninger i forbindelse med administration af events (Juletræsfest, Fastelavnsfest, osv.).
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 
 • Brug af situationsbilleder taget ved Slagelse GF arrangementer.
 • Videregivelse af medlemsoplysninger til GymDanmark i forbindelse med konkurrencer.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lign.

5. Indsamling af oplysninger

I langt de fleste tilfælde får vi oplysningerne fra dig, når du foretager en tilmelding på slagelsegf.dk eller indgår i et tillidshverv (frivillig, træner/leder o.lign.)

6. SlagelseGFs formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 

Slagelse GF registrerer og opbevarer data efter lovkrav, for at kunne opfylde vores formål om at tilbyde og udbyde administration af vores gymnastikhold. Læs mere under punkt 4.

7. Samtykke

Oftest vil Slagelse GFs behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i under punkt 4.

Foto
Gymnastik er en visuel sport, og derfor er brug af foto og video er en stor og vigtig del af Slagelse GFs kommunikation. 

Samtykke indhentes når billeder taget af enkeltpersoner (på billeder hvor den enkelte person tydeligt genkendes) og anvendes til markedsføring af Slagelse GF.

Samtykke indhentes ikke ved brug af billeder taget ved Slagelse GFs arrangementer og aktiviteter, når disse alene anvendes redaktionelt. 

Hvis du ikke ønsker dine billeder på Slagelse GFs kanaler i forbindelse med ovenstående, kan du ikke deltage i vores aktiviteter.

Slagelse GF anvender billeder på følgende kanaler og til følgende formål:

 • Hjemmeside, www.slagelsegf.dk
 • Socialmedia: Facebook og Youtube* 
 • Nyhedsbreve SG Nyt
 • Pressemeddelelser til lokale
 • Bannere, Roll-ups og reklamestandere, opstillet ved Slagelse GFs arrangementer
 • Markedsføringsmaterialer som fx: flyers, plakater, programmer, nyhedsbreve, medlemsudsendelser, mødematerialer, powerpoints o.lign.
 • Annoncer i lokale medier

*Når foto og video anvendes på sociale medier, kan Slagelse GF ikke gøres ansvarlige for eventuel viderebringelse eller deling.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 18 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 18 år. 

8. Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med kurser, konkurrencer og evt. opvisninger, sker der videregivelse af oplysninger om deltagere og trænere til vores samarbejdspartnere. Se mere under punkt 4.

Vi videregiver alene persondata til samarbejdspartnere, som p.t. er:

 • GymDanmark
 • DGI
 • Slagelse Kommune

9. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som listet under punkt 4.

 1.    Medlemmer
 2.    Bestyrelse
 3.    Frivillige
 4.    Trænere og ledere
 5.    Medarbejdere
 6.    Eventdeltagere (Fastelavnsfest, Juletræsfest og lign.)
 7.    Interessenter og samarbejdspartnere

10. Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 •       Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 •       Retten til indsigt i egne personoplysninger
 •       Retten til berigtigelse 
 •       Retten til sletning 
 •       Retten til begrænsning af behandling
 •       Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 •       Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

11. Revidering af persondatapolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i persondatapolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentligeændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

 Slagelse Gymnastik Forening
Ribisvej 2
4200 Slagelse
Tlf: 5852 0192
CVR. 1144 9816
E-mail: info@slagelsegf.dk

Slagelse GF samarbejder med:
Sorø Gymnastikefterskole (SGE)
Slagelse Kommune (SK)