Vedtægter

Slagelse Gymnastik Forening - Vedtaget d. 26/10-2016

§1

Foreningens navn er Slagelse Gymnastik Forening. Stiftet 25. november 1893. Hjemsted, Slagelse Kommune.

 

§2

Foreningens formål er ved gymnastik og andre beslægtede aktiviteter, at udvikle og vedligeholde legmets sundhed og kraft, til den enkeltes og fællesskabets trivsel.

 

§3

1. Foreningen er medlem af DGI, og GymDanmark og er dermed underlagt DGI´s og GymDanmark´s vedtægter.

2. Udmelding fra DGI eller GymDanmark kræver en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 dels flertal.

 

§4

Som aktive og passive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende love.

Foreningens kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år af bestyrelsen.                  

Trænere og hjælpetrænere er automatisk aktive medlemmer af foreningen. 

 1. For at fungere som træner eller hjælpetræner for gymnaster under 18 år, og såfremt man er er fyldt 15 år kræves børneattest.

 

§5

 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem.
 2.  
 3. Når et medlem er kommet i kontingent-restance eller har pådraget sig anden gæld til foreningen, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel udelukke vedkommende, og denne skal have betalt sin gæld til foreningen, inden medlemsskab    igen kan opnås.
 4. Bestyrelsen kan udelukke eller sætte et medlem i karantæne, når særlige forhold (f.eks. brug af doping) giver anledning dertil.

 

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 1 formand (M/K) og 6 medlemmer af foreningen. Bestyrelsen skal    sammensættes således - hvor formanden (M/K) ikke tæller med - at begge køn skal være repræsenteret med minimum to    personer.

 1. Formanden (M/K) vælges for ét år af gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Herudover    vælges 2 suppleanter, henholdsvis en kvinde og en mand for ét år af gangen.
 2. Valgbar er alle aktive og passive medlemmer, der er myndige, og fremmødt på generalforsamlingen, eller som via skriftlig fuldmagt til formanden at acceptere valg.
 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er    til stede. I formandens fravær indtræder næstformanden i hans/hendes sted. I tilfælde af stemmelighed, har    formanden (næstformanden) den afgørende stemme. Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen stemmer for.
 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningeorden, og er ansvarlig for at føre protokol/referat over    generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, vedtagne beslutninger og vigtige begivenheder indenfor foreningen.    Protokollen/rereratet underskrives af bestyrelsen - senest ved næste møde.
 5.  
 6. 6. Bestyrelsen kan ansætte eksterne personer til at løse opgaver for foreningen.
 7.  
 8. På generalforsamlingen vælges 2 revisorer + 2 resvisorsuppleanter for ét år af gangen.

 

§7

 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de, foreningen indgåede forpligtelser,    for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§8

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i oktober måned og som minimum annonceres på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden, med mindst 14 dages varsel.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før. Forslag om vedtægtsændringer skal dog være formanden skriftligt i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer har øjeblikkelig gyldighed, med mindre andet specifikt besluttes.
 3. Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år og har været tilmeldt foreningen i mere end 1 måned, og som har indbetalt kontingent for sæsonen har stemmeret.
  3.1 For medlemmer under 15 år, er fremmødte forældre / værge stemmebetrettiget med én stemme pr. medlem under 15 år.
 4. På gereralforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til ændringer af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Der skal foretages    skriftlig afstemning, hvis 1 stemmeberettiget medlem forlanger det.
 5. I sager, der ikke er opført på dagsordnen, kan generalforsamlingen ikke tage bindende beslutning.
 6. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
     
    
  1. Valg af dirigent.
  2.  
  3. Formandens beretning/orientering.
  4.  
  5. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  6.  
  7. Behandling af forslag.
  8.  
  9. Valg af formand.
  10.  
  11. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  12.  
  13. Valg af 2 suppleanter.
  14.  
  15. Valg af 2 revisorer.
  16.  
  17. Valg af 2 revisorsuplleanter.
  18.  
  19. Eventuelt.

              

§9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§10

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg, leje eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af et flertal i bestyrelsen.

 

§11

Foreningens regnskabsår går fra 1/7 til 30/6 og skal forelægges revisionen senest 8 dage før den ordinære generalforsamling og forsynet med revisionspåtegninger, forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

§12

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de mødte stemmer for. Opnås sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, hvor da beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til de mødte stemmeberettigedes antal.

På generalforsamlingen tages samtidig bestemmelse om, det ved beslutning om foreningens opløsning, nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af forpligtelser og anvendelse af evt. formue til et almennyttigt formål i Slagelse kommune, dog er simpelt stemmeflertal herved afgørende.

 

 Slagelse Gymnastik Forening
Ribisvej 2
4200 Slagelse
Tlf: 5852 0192
CVR. 1144 9816
E-mail: info@slagelsegf.dk

Slagelse GF samarbejder med:
Sorø Gymnastikefterskole (SGE)
Slagelse Kommune (SK)